110 години от рождението на Александър Чижевски (1897-1964)

Бр.28/януари-март 2007


 

 

ОСНОВНИ ДАТИ ОТ ЖИВОТА НА АЛЕКСАНДЪР ЧИЖЕВСКИ

   

 

1897

На 26 януари (7 февруари по нов стил) в гр. Цехановец, Гродненска губерния в семейството на кадровия военен, артилериста Леонид Василиевич Чижевски и Надежда Александровна Чижевска – Невиандт се ражда син Александър.

1905

Малкият Александър взима уроци по рисуване в Париж при художника Гюстав Нодие.

1913

Семейството се преселва в Калуга. Виждайки интереса на своя син към музиката, леонид Чижевски му купува от Варшава цигулка, изработена от Давид Техлер, на която е свирил самият Паганини. 

1914 год

А.Л.Чижевски се запознава с Константин Едуардович Циолковски.

1915

Издава първата си стихосбирка.

Изследва слънчевите петна и открива синхронност между техния брой и военните действия по фронтовете на Първата световна война.

В Петербург се запознава с резултатите от опитите на И.И.Кияницин за влиянието на дейонизирания въздух върху животни.

1916  

А.Л.Чижевски участва в сраженията на Първата световна война като доброволец на Галицийския фронт. Награден с Георгиевски кръст. 

1917

Завършва Московския археологически институт и защитава магистърска дисертация на тема “Руската лирика през ХVІІІ век”

Защитава дисертация на тема “Еволюцията на физико-математическите науки в древния свят” и получава степента магистър по всеобща история.

1918

Издаден е литературният трактат на Чижевски "Академия на поезията" ("Академия поэзии").

Защитава дисертация на тема “Изследване на периодичността на всемирно-историческия процес” и получава степента доктор по всеобща история.

1919

Започва опити по изучаване на влиянието на йонизирания въздух върху животните. Окончателно е доказано благотворното влияние на отрицателно заредените йони върху живите организми. Стига до извода, че отрицателно заредените йони спомагат за укрепването на организма и удължаването на живота на животните, предпазват ги от преждевременна смърт.

Издадена е втората стихосбирка на А.Л.Чижевски "Тетрадка със стихове" ("Тетрадь стихотворений")

1920

Изпраща на директора на Нобеловия институт в Стокхолм Сванте Арениус своя доклад по аеройонизация. В отговор получава покана от Арениус да посети Стокхолм за съвместна работа. Въпреки застъпничеството на А.М.Горки и А.В.Луначарски молбата на Чижевски за задгранична командировка е отхвърлена.

1922

Получава втора покана от Арениус да посети Швеция.

1923

Запознава се с известния дресьор Владимир Леонидович Дуров.

1923-1926

Осъществява поредната серия от опити по аеройонизация в Калуга, в които изучава влиянието на отрицателно йонизирания въздух върху моториката и половата дейност на животните.

1924

В Москва се запознава с известния немски физик Макс Планк, с когото обсъжда перспективите за развитие на биофизиката.

Издадена е книгата на Чижевски “Физическите фактори на историческия процес” (Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924)

А.Л.Чижевски участва в издаването на книгата на К.Е.Циолковски “Ракета в космическото пространство” и пише предговор към нея. 

1925

Преселва се за постоянно в Москва. 

1927

На свое заседание практическата лаборатория по зоопсихология  постановява да се ходатайства за предоставянето на  - научен сътрудник на лабораторията,  съответни средства за осъществяването на командировка в Германия, Франция и САЩ с научно-изследователска цел.

1928

В. "Ню-Йорк Таймс" от 20 февруари съобщава: "Очаква се приситгането от Москва на професор А.Л.Чижевски, който ще запознае американските учени със своя метод за лечение на туберкулоза с йонизиран въздух... По този проблем той работи от 1921 година".

1929

Избран е за почетен член на  IX международен психологически конгрес в САЩ.

1930

Издадена е книгата на Чижевски “Эпидемичните катастрофи и периодичната дейност на Слънцето”.

Избран е за почетен член на XIII международен конгрес по хидрология, климатология и медицинска геология в Лисабон и за действителен член (академик) на Тулонската академия на науките.

1931

Под ръководството на А.Л.Чижевски в совхоза “Арженка” започва работа станция за аеройонификация в птицевъдството.

С постановление на Съвета на народните комисари на СССР  от 10 април 1931 г. са одобрени “мероприятията на Наркомзема [Народния комисариат по земеделието] по широката организация на прилагането на изобретението на професор Чижевски”.

По инициатива на проф. Б.Завадовски започва дискредитирането на трудовете на А.Л.Чижевски по аеройонизация.

С постановление на Народния комисариат по земеделието научно изследователските станции по прилагането на йонификацията са обединени в Централна научно-изследователска лаборатория по йонификация" (ЦНИЛИ). Лабораторията е оглавена от А.Л.Чижевски.

1932 

Заедно с проф. Л.Л.Василиев въз основа на резултатите, получени в ЦНИЛИ, обосновава теорията на органичния електрообмен.

В ЦНИЛИ се провеждат опити по влиянието на йонизацията върху развитието на туберкулозата. Установено е, че отрицателно заредените йони във въздуха спомагат за забавянето на развитието на заболяването.

1932-1933

Член на комисията по аеройонофикацията на народния комисариат по здравеопазване на РСФСР и научен консултант на Държавния институт по физиотерапия. Председател на Бюрото по йонофикация на Хидрометеорологичния комитет на СССР.

1933

Изнася в ЦНИЛИ доклада "Промяна на броя на леките и тежки йони с различна полярност под въздействие на дишането".

1934

Избран е за почетен член на Белгийското Кралско медицинско дружество.

1931-1934

Проф. Б.М.Завадовски активно работи за дискредитирането на  научната дейност на ЦНИЛИ и нейния ръководител А.Л.Чижевски, като мобилизира за тази цел широк кръг от свои поддръжници - посредствени учени. В ЦНИЛИ се изпращат комисия след комисия за проверка на дейността, забранено е издаването на втория и третия том от трудовете на лабораторията, отправят се заплахи към сътрудници на Чижевски, лабораторията бива местена от място на място с цел да се осуети нейната работа, няколко пъти се съкращава щатът на ЦНИЛИ. От Чижевски искат да се откаже от своите трудове за влиянието на слънчевата активност върху историческия процес.

Равносметката: от 5 години съществуване на ЦНИЛИ 2 години и 8 месеца, т.е. над 50% са изразходвани за борба с нападките на Б.М.Завадовски.

1934-1937

А.Л.Чижевски получава покани за съвместна научно-изследователска работа от директора на Страсбургския институт по биологическа физика проф. Ф.Ф.Влес (Франция), от директора на Лионския медицински институт акад. А. Люмиер (Франция), проф. Ж. Масиел от Биологическия институт в Сан-Паоло (Бразилия), Медицинското дружество в Единбург (Великобритания), Шведското електротехническо дружество и други научни организации в Европа и Америка.

1935

А.Л.Чижевски  и  професор  Велховер откриват ефекта на метахромазия на бактериите, който позволява да се предвиждат слънчевите избухвания, т.нар. ефект на Чижевски-Велховер.

А.Л.Чижевски публикува (в. “Правда” от 9 август 1935 г.) статията “Отговор на сърдития опонент” (по повод на “разобличенията” на Б.М.Завадовски), в която отхвърля несъстоятелните обвинения на своя противник.

Избран е за член-кореспондент на Реймското медицинско дружество, за член кореспондент на Дружеството по сравнителна патология и обща хигиена (Париж), за член на Френското дружество по електротерапия и радиология.

Във в. “Правда” от 25 декември се появява редакционна статия “Враг под маската на учен”, инспирирана от Б.М.Завадовски, в която Чижевски е обявен за “враг на народа”, “шарлатанин” и “контрареволюционер”.

1936

Избран е за член-кореспондент на Парижкото медицинско дружество, за почетен член на VІ международен конгрес по физическа медицина в Лондон, за почетен член на холандско-белгийското Кралско медицинско дружество в Антверпен, за почетен член на III международен конгрес по сравнителна патология и обща хигиена в Атина, за член на Френското дружество по медицинска радиология.

Във в. “Правда” от 3 юни е публикувана статията на Б.М.Завадовски “Безмерната наглост на лъжепрофесора Чижевски”. Един месец по-късно, на 5 юли, е закрита Централната научно-изследователска лаборатория по йонофикация.

1937

Избран е за член-кореспондент на медицинското дружество на Отдела на Медицинския институт на Академията на науките на Великото херцогство Люксембург и за почетен член на І международен конгрес по термализъм и климатизъм в Париж.

А.Л. Чижевски получава предложение да организира две лаборатории по аеройонофикация към Управлението по строителството на Двореца на Съветите. Впоследствие Чижевски става главен ръководител на научно-изследователската работа по аеройонификация на Двореца на Съветите към Съвета на народните комисари (СНК) на СССР и научен ръководител на катедрата по обща и експериментална хигиена на Третия московски медицински институт.

1938

Изнася доклади в различни съветски учреждения и подава заявки за редица изобретения, свързани с практическото прилагане на аеройонизацията. Завършва ръкописа «Аеройони» (950 страници).

В Париж е публикувана монографията на А.Л.Чижевски "Les épidémies et les perturbations electromagnétiques du milieu extérieur", преведена на руски език и публикувана през 1976 г. (Чижевский А.Л., Земное эхо солнечных бурь. М., Мысль, 1976). В книгата се разглежда особено важното за човешкия живот влияние, което слънчевата активност оказва върху природните процеси на Земята: климатични, биологични, геофизични. Обобщават се фактите от много литературни източници за връзката между епидемии и смъртност, от една страна, и метеорологичните, геофизичните и космичните явления, от друга, като се прави математико-статистически анализ на съотношенията между епидемии и слънчева дейност. (Съществува и български превод: А.Л.Чижевски. Земното ехо от слънчевите бури. С., Наука и изкуство, 1984).

1938-1942

Повтаря опитите по пречистване на въздуха от бактерии и прах в лабораторията на катедрата по обща и експериментална хигиена на ІІІ Московски държавен медицински институт.

1939

Избран е за почетен президент на Американсткото дружество по биологическа физика и почетен президент на организационния комитет на Международния конгрес по биологична физика, свикан в Ню Йорк през октомври 1939. Номиниран е от конгреса за Нобелова награда по физика. Избран е за академик-кореспондент на Колумбийската академия на науките (гр. Богота, Колумбия).

1940

Чижевски получава писмо от известния японски учен Шонки Кимура, в което последният високо оценява неговите трудове го известява за постигнатите успехи в приложението на аеройонизацията в Япония.

1941

През есента Чижевски заедно с други учени е евакуиран в гр. Челябинск.

1942

Публикуван е научно-изследователският труд на А.Л.Чижевски “Електрични характеристики на кръвта” (“Электрические характеристики крови”).

На 21 януари по доноси е арестуван за антисъветска пропаганда.

1943

На 20 март е осъден за антисъветска агитация на 8 години лагер и е изпратен в Ивделлаг, Свердловска област. Личната му библиотека е конфискувана.

В лагера чете докладите “Нов метод за ускоряване на зарастването на рани и язви”, “Теоретични предпоставки за аеройонофикацията на помещения с голяма кубатура”, “Нови експериментални данни във връзка с абсолютното пречистване на въздуха от микроорганизми”.

1944

В лагера подготвя доклада "Математическо доказателство за симетричното разположение на еритроцитите в кръвния поток" ("Математическое доказательство симметричного расположения эритроцитов в кровотоке"), изследва влиянието на аеройони с отрицателен заряд върху различни заболявания, резултатите от които записва в тетрадка, озаглавена "Аеройонотерапия".

1945

На 20 януари е преместен в 8-мо отделение на специалния затвор на НКВД на СССР ("Бутирски затвор" - гр. Москва).

От януари до 16 юли се намира в Кучинския лагер край Москва. Там изнася доклад на тема "Теория на каскадния електродиспергатор" и подготвя доклада "Аеройонификацията. Неотложни задачи в областта на медицината, селското стопанство, индустрията и строителството на сгради". На 26 юли е изпратен отново в Бутирския затвор, където е освидетелстван в санитарната част като болен от артериокардиосклероза.

През август е изпратен в Карагандинските лагери на НКВД (КАРЛАГ) и на 6 ноември пристига в Долинския лагер на КАРЛАГ. Там Чижевски продължава изследванията си по аеройонотерапия и изнася научни доклади пред лекарите в лагера.

1946

Продължава изследванията си по аеройонотерапия.

Пише заявление до главния прокурор на СССР с молба за помилване. Молбата е отхвърлена.

1947

Пише статията “Аэроионификация на обществените и жилищните сгради на социалистическия град”.

1949

Работи по задача на лагерното ръководство - да разработи метод за борба със силикозата. Изработва чертеж и кратко описание на предпазна маска.

Участва в конференция на лекарите в гр. Караганда с доклад на тема ”Експериментално изследване на структурните образувания на еритроцитите в движещата се кръв”.

1950

След освобождаването от лагера е интерниран в гр. Караганда. Започва работа в Областната болница в Караганда като консултант и в Областната станция по кръвопреливане.

Заедно с Г.Н.Перлатов подготвя ръкопис на монографията “Електрични и магнитни функции на еритроцитите” и монографията “Геометрия и електростатика на утаяващата се кръв”.

1951

Изнася доклад “Аеройонификация” за Президиума на Академията на науките на СССР.

Публикува статията “Структурни образувания от еритроцити в движещата се кръв”

1952-1953

Продължава изследванията си по аеройонификация, пише монографията “Аеройонификацията в народното стопанство”.

1954

Пише докладна записка до Министерския съвет на СССР за своята научна работа. Командирован е в Москва от октомври до края на декември. Редица научни открития и изобретения на Чижевски започват да получават признание.

1956

Завършва монографията “Аеройонизацията в народното стопанство”.

1957

Ръководи групата по аеройонификация към Карагандинския научно-изследователски институт по въглищата.

1958

Преселва се от Караганда в Москва. Завършва черновата на монографията “Основи на аеройонизацията на населените помещения”.

1959

Ръководител на дейностите по аеройонификация към Госплан на СССР.

Директорът на Държавната библиотека “В.И.Ленин” в Москва се обръща към А.Л.Чижевски с молба да бъде оказана помощ при практическото прилагане на аеройонизацията на въздуха в библиотеката.  

1960

Пише за ЮНЕСКО статията “Човечеството и въздухът. Най-важният въпрос на нашата епоха”.

Президиумът на Всесъюзния централен съвет на професионалните съюзи приема постановление “За изкуствената йонизация на въздуха за подобряване на условията на труд”.

Издадена е монографията “Аеройонификацията в народното стопанство” (Чижевский, А.Л. «Аэроионификация в народном хозяйстве». М.: Госпланиздат. 1960).

1961

Работи върху книгата “Годините на моята дружба с К.Е.Циолковски”.

Пише писмо до Н.С.Хрушчов за необходимостта от всестранно и задълбочено изучаване на биологичното действие на аеройоните във връзка с условията при полетите на космически кораби.

1962

Среща се със С.П.Корольов, с когото обсъжда въпроса за йонизирането на въздуха в космическите кораби.

1963

Завършва книгата "Годините на дружба с Циолковски”. Публикувана е книгата на Чижевски "Слънцето и ние" (Чижевский А.Л. Солнце и мы. М., Знание, 1963) под редакцията на д-р Юлия Шишина. Заедно с д-р Шишина Чижевски пише книгата "В ритъма на Слънцето" ("В ритме Солнца").

1964

Пише статиите “Еволюцията на организмите, дишането и йонизираният кислород”, “Планинска болест”(Чижевский А.Л. Горная болезнь, Физкультура и спорт, № 4, 1965), “Аеройоните и животът” (Чижевский А.Л. Аэроионы и жизнь Юный техник, № 3, 1964).

В сп. “Партийная жизнь” (“Партиен живот”) №  24, 1964, е публикувана статията на А. Ерохин “Тъмните петна”, в която трудовете на Чижевски са охулени, а самият учен е наречен шарлататнин и самозванец.

На 20 декември, в 8 часа сутринта, А.Л.Чижевски завършва земния си път.

 


 

След публикацията на клеветническата статия на А. Ерохин на погребението на Чижевски се осмеляват да отидат само десетина негови близки, приятели и ученици.

1965

В сп. "Партийная жизнь" № 6, 1965, е публикувано опровержение на статията на А. Ерохин.

1969

Издадена е книгата на А. Л.Чижевски и Ю. Г. Шишина "В ритъма на Слънцето" (Чижевский А. Л., Ю. Г. Шишина. В ритме солнца. М., Наука, 1969 ).

1987

Излиза сборник с избрани стихотворения на А.Л.Чижевски под редакцията на неговия ученик В.И.Безъязычный (Чижевский А.Л. Стихотворения. М., Современник, 1987).

1990-те години

Започва издаването на непубликуваните приживе научни ръкописи на А.Л.Чижевски.

2000

В гр. Калуга е създаден Научно-мемориалният и културен център "А.Л.Чижевски".

 
     

    

 


Публикувано в  на: 04.04.2007.

Бр.28/януари-март 2007