1 НОЕМВРИ - ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

Бр.20/октомври-ноември 2005


Константин Миладинов

(1830-1862)

 

СТИХОТВОРЕНИЯ

   

 

НА САНЦЕТО

 

Санце ли, санце ти златно,

защо си пущил ко платно

около тебе смолови,

темни облаци покрови?

 

Жити небесна ширина

и жити твоя светлина,

темни облаци разсеи

и ясно сонце угреи!

 

Вервиш ли, санце, що тие

в стредя си мене завиен

и сега темен, печален

я се нахожда опален?

 

Санце ле, санце премило!

По сата земя си било,

си видел други несчастен

ко мене, санце, порастен?

 

Да живя, санце, без радост

во най-цветната ми младост,

кажи ми, има търпение?

Какво несносно мачение!

 

Санце ле, облак разсеи

и чисто-златно угреи,

по земя светло разкладви

и мене, санце, зарадви.

 

 

ТЪГА ЗА ЮГ

 

Орелски криля как да си метнех

и в наши стърни да си прелетнех!

На наши места я да си идам,

да видам Стамбол, Кукуш да видам;

да видам дали сънце и тамо

мрачно угревят, како и вамо.

 

Ако как овде сънце ме стретит,

ако пак мрачно сънцето светит,

на път далечни я ке се стегнам

и в други стърни ке си побегнам,

където сънцето светло угревят,

къде небото дзвезди посевят.

 

Овде йе мрачно и мрак м'обвива

и темна мъгла земя покрива;

мразой и снегой, и пепелници,

силни ветрища и виюлици;

околу мъгли и мразой земни,

а в гърди студой и мисли темни.

 

Не, я не можам овде да седам!

Не, я не можам мразой да гледам!

Дайте ми криля я да си метнам

и в наши стърни да си прелетнам.

На наши места я да си идам,

да видам Охрид, Струга да видам.

 

Тамо зората греит душата

и сънце светло зайдвит в гората;

тамо дарбите природна сила

со съта разкош ги разтурила;

бистро езеро гледаш белеит

и си от ветар синотемнеит;

поле погледниш или планина,

сегде божева йе хубавина.

 

Тамо по сърце в кавал да свирам,

сънце да зайдвит, я да умирам.

 

    

 


Публикувано в  на: 01.11.2005.

Бр.20/октомври-ноември 2005