ФИЛОСОФСКО ЧЕТИВО

Бр.4 /февруари 2004


Елена Блаватска

Калиюга - съвременната епоха

 

Ученикът.  Съвременната епоха представлява загадка за мен. Някои теософи, изглежда, изпитват отвращение към нея, като че ли искат напълно да се обособят от нея, яростно възстават  против съвременните изобретения, такива като телеграфа, железниците, машините и така нататък и съжаляват за изчезването на предишните цивилизации. Други се придържат към противоположното мнение, като твърдят, че нашето време е по-добро от всяко друго и приветстват съвременните порядки. Кажете ми, моля, кои от тях са прави, и ако и двете мнения са погрешни, какво тогава трябва да знаем за века, в който живеем.

Мъдрецът. Учителите на Истината знаят всичко за този век. Но те не смятат сегашното столетие за цял цикъл. Древният период от европейската история например, когато правото е било на страната на силния и тъмнината е господствала над западните народи - този период, от гледна точка на Учителите, също е част от този век, както и днешното време. Югата (ако използваме санскритската дума), в която живеем сега, е започнала преди хилядолетия. И докато в Европа е царувала тъмнината, в Индия и китай, въпреки че Югата вече е била започнала, е имало много светлина, учение и цивилизация. По такъв начин, под думите "съвременна епоха" трябва да разбираме значително по-продължителен период, отколкото това е прието днес. Всъщност съвременната наука още не е стигнала до определен извод какво следва да се нарича "епоха", а истинноста на източната доктрина се отрича от нея. Ние срещаме при писателите изразите "Златен век", "Железен век" и така нататък, а всъщност тези времена са само части от истинския век, който е започнал толкова отдавна, че съвременните археолози отричат неговото съществуване.

Ученикът. Как се нарича този век на санскрит и какво означава името му?

Мъдрецът. На санскрит той се нарича "Кали", което съезинено с "юга" дава "Калиюга" и значава "Тъмен век". Древните са знаели за неговото приближаване, свойствата му са описани в индийската поема "Махабхарата". Както казах, той обхваща значителна част от славния период на индийската история, но не дава никакви основания за завист или за сравняване на нашето време с този забележителен период от историята на Индия. 

Ученикът. Какви са характеристиките, по които можем да разпознаем Калиюга?

Мъдрецът. Както предполага самото име, тъмнината е нейната главна черта. Безусловно, не може да се направи такова заключение, като се сравни днешния ден с 800 година от нашата ера. тук не може да има никакво съпоставяне. Нашето столетие, разбира се, е отишло далеч напред в сравнение със Средните векове, но в сравнение с предишната Юга тази е Тъмна. За окултиста материалното развитие не означава по-голяма просветеност и той не намира потвърждение на прогреса само в усъвършенстването на механични приспособления, осигуряващи комфорт на част от хората, докато останалите тънат в нищета. Окултистът забелязва тъмнината в живота на много народи, дори във великата Американска република. Тук той вижда само известно разширяване и видоизменение на привичките и обичаите, заимствани от Европа; тук е бил направен опит за гигантски експеримент в напълно нови условия и с нов материал; тук в продължение на много години почти не са познавали бедността, но в днешно време тук цари същата ужасяваща нищета, каквато навсякъде другаде, нивото на престъпността и количеството затвори са същите като в Европа и много по-големи, отколокот в Индия. жаждата за обогатяване и подобряване на материалното благосъстояние, докато в същото време духовният живот се пренебрегва почти напълно, ние също разглеждаме като проявление на тъмнината. Усилването на конфликтите между богатите и бедните класи също е характерна черта на тъмнината. Ако духовната светлина преобладаваше, пак щеше да има богати и бедни, тъй като Карма не може да се зачеркне, но бедните щяха да знаят как да приемат съдбата си, а богатите - как да помогнат на бедните; сега е обратното - богатите се удивляват защо бедните не отиват в работните домове и търсят в законите средство срещу стачките и социализма, а бедните безкрай се оплакват от съдбата си и от предполагаемите си потисници. Всичко това са черти на духовния мрак.

Ученикът. Разумно ли е да определяме границите на периодите, когато се осъществява смяната на циклите и да размишляваме над важните астрономически и други промени, които възвестяват обрата?

Мъдрецът. Разбира се, че не. Древното изречение гласи, че боговете се отнасят ревниво към тези неща и не искат обикновените смъртни да знаят за тях. ние можем да изучаваме епохата, но по-добре да не се опитваме да установим часа на смяната на циклите. освен това, той и не може да бъде точно установен, защото цикълът не започва от конкретен ден или година, когато напълно завършва предишният; циклите преминават един в друг - колелото на единия период още се върти, а началният етап на следващия период вече е настъпил.

Ученикът. Изглежда именно затова мистър Синет не е получил желаната информация за определени периоди?

Мъдрецът. Да.

Ученикът. Влияе ли на ученика епохата, в която той живее? И в какво се състои това влияние?

Мъдрецът. Епохата оказва влияние на всеки, но според своето развитие ученикът усеща това влияние в значително по-голяма степен от обикновения човек. Ако не беше така, искрените и целеустремени ученици от целия свят мегновено биха достигнали онези висоти, към които се стремят. Трябва да имаш много силна душа, за да удържаш тежката длан на века и това е още по-сложно, като се вземе предвид, че подобно влияние, бидейки част от дългия път на ученика, не винаги се осъзнава от него. това влияние действа подобно на дефект в конструкцията на плавателен съд. Целият вътрешен и външен строеж на човека представлява резултат отземния живот на неговите предшественици в продължение на много столетия. Те са посяли семената на мислите и физическите тенденции и са го на правили по начин, който за теб е трудноразбираем. всички тези тенденции влияят върху човека. множество сили, които човек някога е владеел, сега са толкова дълбоко скрити, че са станали невидими, и той се сражава с препятствия, създадени преди векове. Специфични изменения са протекли също и в астралния свят. представлявайки, така да се каже, фотографска плака, а също отражател, той е станал хранилище на грешките на отминалите векове, които постоянно ни влияят от ниво, в което повечето от нас са напълно чужди. по този начин, колкото и свободни да се смятаме, ние бродим през живота, напълно хипнотизирани от миналото, действайки сляпо под влиянието на това внушение.

Ученикът. Не затова ли Исус е казал: "Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат"?

Мъдрецът. Да, това е едно от значенията. В известен смисъл те са действали сляпо, под влиянието на времето, смятайки се за прави.

Имайки предвид тези астрални изменения, можем да си спомним, как по времето на Юлиан прорицателите казвали, че виждат боговете, но техните образи се разпадат: някои били без глави, други със сбръчкани тела, трети без крайници, и всички изглеждали слаби. Почитането на тези идеали намаляло и техните астрални изображения вече започнали да се изтриват.

Ученикът. А какво отслабване се осъществява през този век? Нима не съществува нищо, което би могло да подобри картината?

Мъдрецът. Калиюга има една особеност, която ученикът може да използва. Всички причини сега оказават своето влияние много по-бързо отколокото в друг или по-добър век. Онзи, който искрен обича човечеството, мже да постигне повече в три въплъщения в Калиюга, отколокото в много по-голям брой въплъщения в друга епоха. По такъв начин, понасяйки всички несгоди на този век и неизменно излизайки победител в тази борба, той може по бързо да достигне целите на своите стремежи, тъй като възникват по-сериозни препятствия, но и силите за преодоляването им се придобиват по-бързо.

Ученикът. И даже ако от гледна точка на духовността този век се смята за Тъмен, не го ли изкупват отчасти все по-нарастващият превес на разума над материята и достиженията на науката в облекчаването на човешките болести и унищожаването на причините за тях, а също на жестокостта, нетърпимостта, лошите закони и т.н.

Мъдрецът. Да, това намаляване на мрака прилича на лампата, която свети през нощта, но не може да замести дневната светлина. Почти всички велики победи на науката в сегашния век са насочени към последиците и не отстраняват причините на злото. По-големи успехи бяха достигнати в изкуството и в лечението на болестите, но в бъдеще, с разцъфтяването на цветето на нашата цивлизация, ще се появят нови заболявания, ще станат известни странни разстройства, израстващи от онези причини, които са скрити дълбоко в съзнанието на хората и които могат да бъдат изкоренени само от духовността.

Ученикът. Вземайки под внимание всичко, което казахте, не трябва ли ние, теософите, да приветстваме всяка новооткрита истина във всяка област, особено онази истина, която намалява страданията и увеличава нравствения смисъл?

Мъдрецът. Това е наш дълг. Всички открити истини трябва да бъдат част от една Абсолютна Истина и да се добавят към общата сума на ншите познания. Винаги ще има много хора, които търсят части от истината, и такива, които се стараят да облекчат човешките страдания. Всички те извършват велика и предначертана за тях работа, която никой истински теософ не трябва да пренебрегва. Дългът на последните също се състои в това при възможност самите те да предприемат такива усилия, защото теософията е мъртва, ако не е обърната към живота. В същото време никой от нас не може да съди за това много или малко прави нашият брат в това направление. Ако той върши всичко, което може и знае как да го върши, той напълно изпълнява своя дълг.

Ученикът. Страхувам се, че неприязненото отншение на Учителите към ученията и филантропията на нашите дни може да предизивика предубеждение срещу теософията и окултизма и да създаде ненужни препятствия по пътя на разпространението на Истината. Може ли да се избегне това?

Мъдрецът. Истинските Учители на окултизма не изпитват неприязън към тези неща.Ако някои хора, които обичат теософията и се опитват да я разпространят, заемат подобна позиция, те все едно не могат да променят отношението на онези, които са истински привърженици на истинските Учители, които работят с всички групи от хора и използват всяка възможност за служене на доброто. Но в същото време ние открихме, че излишъкът от съвременни технически и специални знания много често пречи на хората да постигат истината.

Ученикът. Може ли нещо друго освен разпространението на теософията да спре съвременното свличане към материализма?

Мъдрецът. Разпространяването на знания за законите на Кармата и превъплъщението и за вярата в абсолютното духовно единство на всички същества само по себе си предотвратява това свличане. И все пак, цикълът трябва да завърши своя път, и докато той не е завършен, всички благоприятни причини по небхедимост бавно ще оказват своето действие, но не в този обем, в който биха го оказвали в по-светъл век. Когато всеки ученик заживее чист живот и със своя пример запечата в астрална светлина картини на високоодухотворен свят, с това той ще способства за спускането на високоразвити души от други сфери, където циклите са толкова мрачни, че те не могат повече да останат там.

Ученикът. Благодаря Ви за наставленията.

Мъдрецът. Нека да достигнеш стъпалото на просветлението!

 

 


(c) Бойко Златев, превод. Публикувано в  на: 05.02.2004.

Бр.4 /февруари 2004